بیمه سرمد - کد : ۱۶۴۶

09354275025
info@sarmadesf.ir

بیمه عمر

بیمه نامه عمر و سرمایه گذاریهمانطور که ازاسمش پیداست ترکیبی از بیمه عمر وسرمایه گذاری میباشد .در بیمه عمر و سرمایه گذاری علاوه یر پوشش خطر فوت و برخی پوشش های اضافی شما بیمه گذار گرامی 

کیتوانید از مزیت سرمایه گذاری با حداقل نرخ تضمین شده سود در زمان حیات بهره مند شوید.

 

مطالب و مقالات مرتبط :

شاخه های این طبقه بندی