بیمه سرمد - کد : ۱۶۴۶

09354275025
info@sarmadesf.ir

بیمه ی آتش سوزی صنعتی و تولیدی

بیمه ی آتش سوزی صنعتی و تولیدی

این بیمه نامه شامل بیمه نامه هاییست مه برای کارگاههای تولیدی و صنعتی صدور میشوند و آنها را تحت پوشش قرار میدهد برای صدور این بیمه نامه ها دو مورد ضروریست اولا پر کردن پرسشنامه توسط بیمه گذار و همچنین بازدید اولیه توسط توسط کارشناس بیمه مربوطه .....در اینجا بیمه گر به بیمهگذارمیگویدکه برای پوشش بیمه ی ظروف تحت فشار بیمه گذار میبایست حق بیمه بیشتری را پرداخت کند.مواردی که تحت پوششبیمه هانمیباشد شامل:مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، اسناد ، فلزات قیمتی به هر شکل جواهرات و مروارید ، سنگ های قیمتی سوار شده ، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه،جمع آوری مجدد اطلاعات و یاتنظیم دفاتر بازرگانی خسارت وارد به برنامه ها و نرم افزارهای مورد استفاده در سیستم های کامپیوتری..
 


مطالب مرتبط