بیمه سرمد - کد : ۱۶۴۶

09354275025
info@sarmadesf.ir

انواع بیمه نامه ها

در ابتدا با مفهوم بیمه اگر بخواهیم آشنا شویم میتوان گفت که بیمه همان طور که از اسمش پیداست شمارا درمقابل بیم و هراس , ایمن میکند و به مفهوم ایجاد امنیت و آ رامش خیال درمقابل  حوادث احتمالی که مارو درزندگی تهدید میکند,میباشد.میدانیم که پیشبینی شرایط و احوال آینده برایمان سختت است و سختتر از آن پیش بینی حواد ث احتمالی که ممکن است پیش رویمان باشدنیز,سختتر خواهد بود لذا اهمیت بیمه اینجا برای ما روشن خواهد شد که با داشتن بیمه,خود را از خطرات ایمن کرد و خاطری آسوده داشت.                  

بیمه انواع مختلفی دارTد که به سه دسته تقسیم میکنیم (اموال ,اشخاص,مسولیت)و اینجا ما یک دسته هم به بیمه خودرو تعلق داده ایم که بتوانیم بهتر درموردش بحث کنیم .بیمه های اموال خود به زیرشاخه های (بیمه آتش سوزی,باربری,مهندسی,انرژی ,کشتی,هواپیما,پول عتقسیم میشوند).بیمه حودرو به سه دسته ی(شخص ثالث ,بیمه حوادث راننده و بیمه بدنه خودرو)تقسیم میشود.بیمه های مسولیت به زیر شاخه های متععدی تقسیم میشوند چون ما برای هرمورد بیمه ای میتوانیم بیمه مسولیت را داشته باشیم که توضیحات درقسمت بیمه مسولیت در همین سایت گفته شده استو در آخر بیمه های اشخاص شامل (بیمه ها عمر,حادثه و بیمه های درمان) میباشند که درباره ی هرمورد درهمین سایت به بحث مینشینیم

شاخه های این طبقه بندی