بیمه سرمد - کد : ۱۶۴۶

09354275025
info@sarmadesf.ir

بیمه مسولیت

 

طبق ماده یک قانون مسولیت مدنی ,هرکس بدون مجورز قانونی عمدا یا از روی بی احتیاطی به جان ومال ,حیثیت ,یا هر حق دیگری باعث لطمه ویاضرر مادی ومعنوی به دیگری شود,مسول شناخته شده و باید خسارت وارده را جبران کند.

خسارت وارده تنها در قالب بیمه مسولیت قابل جبران خواهد بود.بنابراین یک عمل زیان آور میتواند لطمه به جامعه شود(مسولیت کیفری)یا لطمه به افراد جامعه شود(مسولیت مدنی )و یا ضرر به جامعه و افراد جامعه شود(مسولیت کیفری و مدنی).

بیمه های مسولیت صرفامسولیت مدنی بیمه گذار را پوشش میدهد.دربیمه مسولیت غرامت جانی شامل فوت,نقص عضو,هزینه ی پزشکی و غرامت مالی که ناشی از مسولیت بیمه گذار باشد(طبق قانون)توسط بیمه گر جبران خواهد شد.

مطالب و مقالات مرتبط :

شاخه های این طبقه بندی